Các từ chỉ tính cách

Tổng hòa hợp với share mang đến các bạn 100+ tính tự chỉ tính biện pháp vào giờ Anh vô cùng cần thiết nhằm bổ sung từ bỏ vựng, danh sách sau đây được liệt kê tính giải pháp theo từng Đặc điểm riêng biệt, chúng ta có thể bấm chuột mục lục nhằm tra cứu kiếm những tính tự diễn đạt tính biện pháp một phương pháp tiện lợi.

*


Tổng phù hợp tính tự chỉ tính cách

Tính từ chỉ tính phương pháp vui vẻ

Amused /əˈmjuːzd/: thích thú, vui, bi hùng cười

Cheerful /’t∫iəful/: vui mắt, hớn hngơi nghỉ, tươi cười cợt, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

Tính từ chỉ tính giải pháp thân thiện

Adaptable /ə’dæptəbl/: rất có thể yêu thích nghi, hoàn toàn có thể đam mê ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương và đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật và gần gũi, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: nhân từ hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

Tính tự chỉ tính phương pháp tích cực khác

Brave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài tía, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bát ngát, ko bờ bến

Bright /braɪt/: xuất sắc, hợp lý, nhanh khô trí, tự tin, tỏa nắng, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tthấp con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có niềm tin đúng theo tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào pngóng, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền khô, nữ tính, thanh thanh, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, xuất sắc, giỏi, đảm nhiệm, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: xuất xắc đẹp nhất, đẹp tươi, xuất xắc vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, lún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: siêng năng, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, do bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền đức, khoan dung

Modern /’mɔdən/: tiến bộ, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ntạo thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: nhuần nhuyễn, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tin, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: táo bạo mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu ớt đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

Tính từ bỏ chỉ tính bí quyết hướng nội

Above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bịt che, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, cạnh tranh gần, không túa mở

Cold /kould/: rét mướt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối chọi thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng bấn ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút ít nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tứ, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: phát âm biết

Tính từ bỏ chỉ tính phương pháp phía ngoại

Adventurous /ədˈventʃərəs/: đam mê phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực và lành mạnh, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái và dễ chịu, đáng yêu, phấn kích, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: dỡ vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình ảnh giác, thông minh, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, thu hút, cám dỗ, có dulặng, có tác dụng say đắm, làm cho xiêu lòng lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: tuyệt làm cho phúc, xuất xắc thao tác làm việc thiện nay, tự trọng tâm, thương thơm tín đồ, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: xuất sắc, hiền khô, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: tất cả năng lượng, nhuần nhuyễn, tốt, tất cả khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: thoáng rộng, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi msinh hoạt, phóng khoáng, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mnghỉ ngơi, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinch nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: dỡ vạt, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: sáng sủa, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinc lực, khỏe mạnh, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính tự chỉ tính giải pháp kiêu ngạo

Arrogant /’ærəgənt/: tự kiêu, sang chảnh và kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc chỉ định tín đồ khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ phú, sang chảnh và kiêu sa, tự phụ tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự thị, ngạo nghễ

Vain /vein/: sang chảnh và kiêu sa, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tsi mê vọng

Angry /’æηgri/: tức giận, khó chịu, cáu

Artful /’ɑ:tful/: man trá, tinc rỡ, yêu tinh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ thẹn, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tđam mê lam

Awful /’ɔ:ful/: vô cùng khó chịu, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tốt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ đọng, tục tĩu, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): xấc xược, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: lơ là, sơ sểnh, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường xuyên, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, cuồng loạn, gàn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to lớn be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: lỗ mãng, tục tĩu, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: gian xảo, rạng rỡ lặt vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trọng điểm, tàn tệ, tất cả huyết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dàng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt không tin tưởng,tuyệt chỉ trích cay độc, xuất xắc nhạo báng, chế giễu cợt

Demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/: xuất xắc đòi hỏi

Foolish /ˈfuːlɪʃ/: đần độn ngốc

Grumpy /ˈɡrʌmpi/: cục súc, gắt bẳn

Greedy /’gri:di/: tham mê lam

Jealous /ˈdʒeləs/: hay ganh tị

Lazy /ˈleɪzi/: lười nhác

Mischievous /’mist∫ivəs/: tinh nghịch, tinh quái quỷ, tinh ranh, láu lĩnh

Rude /ruːd/: thô lỗ

Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

Sly /slaɪ/: khôn khéo, láu cá, xảo quyệt

Stubborn /ˈstʌbən/: bướng bỉnh, đắn đo nghe lời

Sight-fisted /ˌtaɪtˈfɪstɪd/: keo kiết, hà tiện

Thrifty /’θrifti/: tằn tiện, tiết kiệm chi phí, dtrằn xẻn

Tough /tʌf/: ngặt nghèo, cứng cỏi, cứng rắn

Tricky /’triki/: gian giảo, giảo hoạt, mánh lới, cáo già

Uncouth /ʌnˈkuːθ/: quê kệch, thô lỗ

Mỗi nhỏ người dân có tính phương pháp riêng biệt, nắm vững những từ bỏ vựng tính từ chỉ tính giải pháp trong giờ Anh góp thực hiện linch hoạt trong số đoạn hội thoại, giao tiếp.