Tuttle compact vietnamese dictionary: vietnamese

Dạo ngay sát nghe các chị em nói chuyện nhau rằng cần sử dụng giấm táo có thể sút cân. Thế nên lúc này Thật Là Ngon đã đem lại cho mình bí quyết từ có tác dụng ginóng táo bị cắn dở