Contribute To Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Contribute to là gì

*
*
*

contribute
*

contribute /kən"tribju:t/ hễ từ đóng góp, góp phầnto contribute an article khổng lồ a magazine: góp phần một bài bác cho 1 tập san, viết bài bác cho 1 tạp chíto lớn contribute to acouse: góp phần vào một sự nghiệpgood health contributed to his success: mức độ khoẻ giỏi đã hỗ trợ anh ta thành công
cùng tácLĩnh vực: tân oán & tinđóng góp gópLĩnh vực: xây dựnggópđóng gópđóng góp thêm phần (vào)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): contribution, contributor, contribute, contributory


*

Xem thêm: Hệ Số Car Là Gì - Với Car, Ngành Thương Mại Thêm Quả Trúng Lớn

*

*

contribute

Từ điển Collocation

contribute verb

1 give

ADV. enormously, generously, greatly, handsomely, heavily, substantially His research has contributed enormously khổng lồ our understanding of this disease. Many people contributed generously lớn the appeal. | equally a situation where husb& và wife contribute equally to the family budget | fully | financially

VERB + CONTRIBUTE be asked to, be encouraged to

PREP. khổng lồ I would lượt thích lớn contribute to lớn the church restoration fund. | towards The company contributed £50,000 towards training costs.

PHRASES have sầu little/a lot/much lớn contribute (to lớn sth) He had very little to contribute khổng lồ the conversation.

2 help cause sth

ADV. greatly, largely, significantly, substantially Parental involvement contributes significantly to lớn children"s learning. | effectively | further | actively, directly Unemployment contributes directly to homelessness. | indirectly | undoubtedly | unwittingly

PREP. to Several factors might contribute lớn the development of the disease.

3 write for a newspaper, etc.

ADV. regularly a talented photographer who contributed regularly to lớn ‘The Face’

PREP.. to Students are encouraged lớn contribute articles khổng lồ the university magazine.

Từ điển WordNet


v.


English Synonym and Antonym Dictionary

contributes|contributed|contributingsyn.: donate give sầu participate provide