Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn thứ 25

Saddharma Puṇḍarīka Sūtra – 妙法蓮華經 – Diệu Pháp Liên Hoa KinhNước Trung Hoa – triều Hậu Tần (384~417) thời kỳ Ngũ Hồ Thập Lục Quốc Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập (344~413) Hán dịch từ Phạn vnạp năng lượng năm 406Tỳ kheo Thích Trí Tịnh (1917~2014) Việt dịch trường đoản cú Hán vănPhật Học Viện Quốc Tế xuất bạn dạng năm 1988dailose.com biên tập năm 2020

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

1.

Bạn đang xem: Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn thứ 25

Hiện nay, Ngài Vô Tận Ý Bồ tát tức tốc tự số chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ tát vì chưng nhân duyên gì cơ mà tên là Quán Thế Âm?”.

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ tát: Thiện nam giới tử! Nếu gồm vô lượng trăm ngàn muôn ức bọn chúng sanh Chịu những hại não, nghe Quán Thế Âm Bồ tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ tát liền xem xét nức tiếng tê, hầu hết được giải thoát.

Nếu có tín đồ trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ tát này, dầu vào trong lửa bự, lửa chẳng cháy được, vị vì mức độ uy thần của Bồ tát này được như vậy.

Nếu bị nước bự làm cho trôi, xưng danh hiệu Bồ tát này tức thời được địa điểm cạn.

Nếu có trăm ngàn muôn ức bọn chúng sanh bởi vì tìm tiến thưởng, bạc, lưu giữ ly, xà cừ, mã óc, sinh vật biển, hổ phách, trân châu những đồ vật báu, vào vào biển cả mập, giả sử gió mập thổi ghe thuyền của cơ trôi tắp nơi nước quỷ La giáp, trong ấy trường hợp có nhẫn mang đến một tín đồ xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thì những người đó đều được ra khỏi nạn quỷ La sát. Do nhân duyên ổn này mà tên là Quán Thế Âm.

2. Nếu lại sở hữu người sắp tới sẽ bị sợ, xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thì dao gậy của tín đồ nỗ lực lập tức gãy từng khúc, fan ấy tức tốc được ra khỏi.

Nếu quỉ Dạ xoa cùng La cạnh bên đầy vào cõi Tam thiên Đại thiên mong cho sợ hãi fan, nghe bạn xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thì các quỉ dữ này còn bắt buộc dùng đôi mắt dữ cơ mà quan sát tín đồ, huống lại làm cho hại được.

Dầu lại sở hữu fan hoặc tất cả tội, hoặc ko tội, gông cùm xiềng xích trói buộc khu vực thân, xưng thương hiệu Quán Thế Âm Bồ tát thảy hồ hết đứt tan, liền được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán thù tặc đầy vào cõi Tam thiên Đại thiên, có một vị tmùi hương công ty dắt các tín đồ buôn mang theo không ít của báu, trải qua nơi con đường hiểm trlàm việc, trong số đó có một fan xướng rằng: “Các Thiện nay phái mạnh tử! Chớ phải sợ hãi đặc, các ông cần bắt buộc một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, vị Bồ tát đó giỏi lấy Pháp vô úy thí cho cái đó sanh, các ông ví như xưng thương hiệu thì sẽ tiến hành thoát khỏi oán tặc nầy”.

Các bạn buôn nghe rồi, mọi thông báo xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!” vì chưng xưng thương hiệu Bồ tát phải tức tốc được ra khỏi.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát sức oai vệ thần to béo như thế.

3. Nếu tất cả chúng sinh nào những lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, ngay tức thì được ly dục.

Nếu tín đồ nhiều giận hờn, hay cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát, lập tức được lìa lòng giận.

Nếu tín đồ những ngốc mê mẩn, thường kính cẩn niệm Quán Thế Âm Bồ tát, tức tốc được lìa lẩn thẩn mê man.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát có những mức độ oách thần to, các lợi ích như vậy, cho nên vì vậy bọn chúng sinh hay buộc phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu gồm bạn thiếu nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát, liền sanh nam nhi phúc đức trí huệ; mang sử mong cầu đàn bà, bèn sanh đàn bà có tướng tá đáng yêu, trước đang trồng nơi bắt đầu phước đức, phần nhiều bạn những kính quí.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát bao gồm sức thần như vậy.

4. Nếu tất cả chúng sinh kính cẩn lễ lạy Quán Thế Âm Bồ tát, thì phước đức chẳng luống mất. Cho buộc phải bọn chúng sinh những yêu cầu tbọn họ trì thương hiệu Quán Thế Âm Bồ tát.

Vô Tận Ý! Nếu bao gồm người tbọn họ trì danh tự của sáu mươi nhị ức hằng hà sa Bồ tát lại trọn đời cúng nhịn nhường thiết bị nhà hàng siêu thị y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ về sao? Công đức của bạn Thiện nay phái mạnh tử, Thiện phụ nữ nhơn kia có khá nhiều chăng?

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế tôn! Rất nhiều”. Phật nói: “Nếu lại có bạn tchúng ta trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, nhẫn mang đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai fan đó đều bằng nhau ko không giống, vào trăm nghìn ức kiếp bắt buộc cùng tận.

Vô Tận Ý! Tchúng ta trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích nhỏng thế”.

5. Ngài Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế tôn! Quán Thế Âm Bồ tát dạo đi trong cõi Ta Bà như vậy nào? Sức phương tiện kia như thế nào?”.

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ tát: “Thiện tại nam tử! Nếu gồm chúng sinh vào quốc độ làm sao đáng cần sử dụng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ tát tức khắc hiện nay thân Phật bởi kia nói Pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Dulặng giác được độ thoát, ngay thức thì hiện thân Duim giác nhưng vì đó nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Thanh vnạp năng lượng được độ thoát, lập tức hiện thân Tkhô cứng văn cơ mà do đó nói Pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Phạm vương vãi được độ bay, tức thì hiện tại thân Phạm vương mà vày đó nói Pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Đế Thích được độ bay, tức khắc hiện nay thân Đế Thích nhưng bởi kia nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tự Tại Thiên được độ bay, tức khắc hiện tại thân Tự Tại Thiên mà vày kia nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Đại Tự Tại Thiên được độ bay, ngay tức khắc hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vị kia nói Pháp.

Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được độ thoát, lập tức hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì kia nói Pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tỳ Sa Môn được độ bay, ngay tức khắc hiện nay thân Tỳ Sa Môn cơ mà do kia nói Pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tiểu vương vãi được độ thoát, tức tốc hiện tại thân Tiểu vương vãi nhưng mà do đó nói Pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Trưởng giả được độ bay, ngay tức thì hiện tại thân Trưởng đưa mà vì chưng đó nói Pháp.

Người xứng đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, tức thì hiện tại thân cư sĩ mà vị kia nói Pháp.

Xem thêm: Máy Lọc Nước Nanohome - Máy Lọc Nước Nano Home Bình Phước

Người xứng đáng cần sử dụng thân Tể quan lại được độ thoát, ngay lập tức hiện nay thân Tể quan liêu mà lại do đó nói Pháp.

Người xứng đáng dùng thân Bà la môn được độ bay, ngay tức khắc hiện thân Bà la môn mà vì chưng kia nói Pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di được độ thoát, ngay lập tức hiện tại thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di nhưng vị đó nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân thanh nữ của Trưởng đưa, cư sĩ, Tể quan liêu, Bà la môn được độ thoát, ngay thức thì hiện thân thiếu nữ nhưng mà vì chưng đó nói Pháp.

Người xứng đáng dùng thân đồng nam giới, đồng thiếu nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng người vợ nhưng vì kia nói Pháp.

Người xứng đáng sử dụng thân ttránh, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn mãng cầu la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi nrộng được độ bay, tức thời đông đảo chỉ ra cơ mà bởi vì đó nói Pháp.

Người xứng đáng cần sử dụng thân Chấp Klặng Cang thần được độ bay, ngay tắp lự hiện tại thân Chấp Kim Cang thần mà vị kia nói Pháp.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát đó thành tích công đức như thế, dùng các body, dạo bước đi trong các cõi nước nhằm độ bay chúng sanh, vì vậy những ông đề nghị một lòng cúng nhường nhịn Quán Thế Âm Bồ tát.

Quán Thế Âm Đại Bồ tát đó nghỉ ngơi vào chỗ nạn cấp hại đặc tốt ban sự vô úy, cho nên vì vậy cõi Ta Bà này phần đông điện thoại tư vấn Ngài là vị “Thí vô úy”.

6. Vô Tận Ý Bồ tát bạch Phật: “Thế tôn! Con ni đề nghị cúng nhịn nhường Quán Thế Âm Bồ tát”. Liền mlàm việc chuỗi ngọc bởi các châu báu khu vực cổ quý giá trăm ngàn lạng ta quà, rước trao cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: “Xin Ngài nhấn chuỗi trân bảo Pháp thí này”.

Lúc ấy Quán Thế Âm Bồ tát chẳng chịu nhấn chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ tát rằng: “Xin Ngài vì thương chúng tôi mà lại thừa nhận chuỗi ngọc này”.

Bấy giờ đồng hồ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ tát: “Ông bắt buộc thương thơm Vô Tận Ý Bồ tát này và hàng tứ đọng bọn chúng cùng ttránh, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn mãng cầu la, Ma hầu la dà, nhơn và phi nhơn,… mà nhận chuỗi ngọc kia.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ tát tmùi hương sản phẩm tứ chúng và ttránh, Long, nrộng, phi nrộng,… cơ mà dìm chuỗi ngọc đó chia thành hai phần: một phần dưng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một trong những phần dưng tháp của Phật Đa Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ tát gồm sức thần trường đoản cú tại như thế, dạo bước đi địa điểm cõi Ta Bà”.

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ tát nói kệ hỏi Phật rằng:

7. Thế tôn đầy đủ tướng mạo tốt!Con ni lại hỏi kiaPhật tử nhân dulặng gì?Tên là Quán Thế Âm?Đấng không thiếu thốn tướng tốtKệ đáp Vô Tận Ý:Ông nghe hạnh Quán ÂmKhéo ứng các khu vực chỗThệ rộng lớn sâu như biểnphần lớn kiếp chẳng nghĩ bànHầu các ngàn đức PhậtPhát nguyện tkhô nóng tịnh bự.Ta vì ông lược nóiNghe thương hiệu cùng thấy thânTâm niệm chẳng luống quaHay khử khổ các cõi.Giả sử sanh lòng hạiXô rớt hầm lửa lớnDo mức độ niệm Quán ÂmHầm lửa trở thành ao.Hoặc xiêu dạt biển lớn lớnCác nàn quỷ, cá, rồngDo sức niệm Quán ÂmSóng mòi chẳng chìm được.Hoặc sinh hoạt chót Tu DiBị tín đồ xô rớt xuốngDo mức độ niệm Quán ÂmNhư mặt nhật treo khôngHoặc bị người dữ rượtRớt xuống núi Klặng CangDo mức độ niệm Quán ÂmChẳng tổn mang đến mảy lông.Hoặc chạm mặt ân oán tặc vâyĐều nuốm dao làm hạiDo mức độ niệm Quán ÂmĐều tức thời sanh lòng lành.Hoặc bị khổ nàn vuakhi hành quyết sắp tới chếtDo mức độ niệm Quán ÂmDao ngay tắp lự gãy từng đoạn.Hoặc phạm nhân cnóng xiềng xíchTay chân bị gông cùmDo mức độ niệm Quán ÂmTháo tan được giải thoátNguyền rủa những dung dịch độchy vọng hại đến thân đóDo sức niệm Quán ÂmTrlàm việc hại chỗ bổn định nhân.Hoặc chạm mặt La gần kề dữRồng độc những loại quỉDo mức độ niệm Quán ÂmLiền đầy đủ không đủ can đảm hại.Hoặc trúc dữ vây quanhNanh vuốt nhọn đáng sợDo mức độ niệm Quán ÂmVội xoàn quăng quật chạy thẳng.Rắn độc cùng trườn cạpHơi độc khói lửa đốtDo mức độ niệm Quán ÂmTheo giờ từ bỏ đi.Mây snóng nổ sét đánhTuôn giá chỉ, xối mưa lớnDo sức niệm Quán ÂmLiền được xua tan cả.Chúng sinh bị khổ áchVô lượng khổ bức thânQuán Âm mức độ trí diệuHay cứu giúp khổ cố kỉnh gianĐầy vừa sức thần thôngRộng tu trí phương tiệnCác cõi nước mười phươngKhông cõi làm sao chẳng hiện.Các loại trong đường dữ:Địa ngục, quỉ, súc sanhSanh, già, bịnh, chết khổLần phần lớn khiến xong hết.Chơn quán tkhô hanh tịnh quánTrí huệ cửa hàng rộng lớnBi quán với trường đoản cú cửa hàng,Thường nguyện thường xuyên chiêm ngưỡngSáng thanh hao tịnh không nhơTuệ nhật phá các tốiHaáo quần tai sương lửaKhắp soi sáng sủa trần thế.Lòng bi rnạp năng lượng nhỏng sấmÝ tứ đọng diệu dường mâyXối mưa Pháp cam lồDứt trừ lửa pnhân từ nãoCãi khiếu nại qua chỗ quanTrong quân trận hại sệtDo mức độ niệm Quán ÂmCừu ân oán những lui tung.Diệu Âm, Quán Thế ÂmPhạm âm, Hải triều âmTiếng không những thế gian cơ,Cho nên thường xuyên buộc phải niệm.Niệm niệm chớ sinh nghiQuán Âm bậc tịnh thánhNơi khổ não nạn chếtHay vày làm cho nương cậy.Đủ tất cả công đứcMắt lành trông chúng sanhBiển phước lớn không lườngCho đề nghị đề nghị đảnh lễ.

8. Bấy tiếng, Ngài Trì Địa Bồ tát lập tức trường đoản cú ghế ngồi vùng lên đến trước Phật bạch rằng: “Thế tôn! Nếu có chúng sanh như thế nào nghe phđộ ẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiệp Tự Tại Phổ Môn Thị Hiện”, sức thần thông nầy thì phải ghi nhận công đức fan kia chẳng ít”.

Xem thêm: Kế Hoạch Xét Và Phát Bằng Tốt Nghiệp Năm 2021, Tốt Nghiệp Đại Học Rồi Làm Gì

Lúc Phật nói phđộ ẩm “Phổ Môn” này, trong chúng bao gồm tám muôn bốn nghìn bọn chúng sanh phần đông phát trung khu vô đẳng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.


Chuyên mục: Blogs